برترین اجراهای هنرجویان

/برترین اجراهای هنرجویان
برترین اجراهای هنرجویان ۱۳۹۸-۴-۶ ۱۴:۱۶:۳۷ +۰۰:۰۰

برترین اجراهای هنرجویان آموزشگاه

برترین اجراهای هنرجویان آموزشگاه موسیقی کیان –دی ماه ۹۹

۲۸ام دی, ۱۳۹۹|۰ Comments

برای دیدن اجرا اینجا کلیک نمایید.

برترین اجراهای هنرجویان آموزشگاه موسیقی کیان –دی ماه ۹۹

۲۸ام دی, ۱۳۹۹|۰ Comments

برای دیدن اجرا اینجا کلیک نمایید.

برترین اجراهای هنرجویان آموزشگاه موسیقی کیان –دی ماه ۹۹

۲۸ام دی, ۱۳۹۹|۰ Comments

برای دیدن اجرا اینجا کلیک نمایید.

برترین اجراهای هنرجویان آموزشگاه موسیقی کیان – آذر ۹۹

۹ام آذر, ۱۳۹۹|۰ Comments

برای دیدن اجرا اینجا کلیک نمایید.

برترین اجراهای هنرجویان آموزشگاه موسیقی کیان – آذر ۹۹

۹ام آذر, ۱۳۹۹|۰ Comments

برای دیدن اجرا اینجا کلیک نمایید.

برترین اجراهای هنرجویان آموزشگاه موسیقی کیان – آذر ۹۹

۹ام آذر, ۱۳۹۹|۰ Comments

برای دیدن اجرا اینجا کلیک نمایید.

برترین اجراهای هنرجویان آموزشگاه موسیقی کیان – آبان ۹۹

۱۳ام آبان, ۱۳۹۹|۰ Comments

برای دیدن اجرا اینجا کلیک نمایید.

برترین اجراهای هنرجویان آموزشگاه موسیقی کیان – آبان ۹۹

۱۳ام آبان, ۱۳۹۹|۰ Comments

برای دیدن اجرا اینجا کلیک نمایید.

برترین اجراهای هنرجویان آموزشگاه موسیقی کیان – آبان ۹۹

۱۳ام آبان, ۱۳۹۹|۰ Comments

برای دیدن اجرا اینجا کلیک نمایید.

برترین اجراهای هنرجویان آموزشگاه موسیقی کیان – مهر ۹۹

۲۵ام مهر, ۱۳۹۹|۰ Comments

برای دیدن اجرا اینجا کلیک نمایید.

برترین اجراهای هنرجویان آموزشگاه موسیقی کیان – مهر ۹۹

۲۵ام مهر, ۱۳۹۹|۰ Comments

برای دیدن اجرا اینجا کلیک نمایید.

برترین اجراهای هنرجویان آموزشگاه موسیقی کیان- مهر ۹۹

۲۵ام مهر, ۱۳۹۹|۰ Comments

برای دیدن اجرا اینجا کلیک نمایید.

برترین اجراهای هنرجویان در استودیو آموزشگاه موسیقی کیان – شهریور ۹۹

۳۱ام شهریور, ۱۳۹۹|۰ Comments

برای دیدن اجرا اینجا کلیک نمایید.

برترین اجراهای هنرجویان در استودیو آموزشگاه موسیقی کیان – شهریور ۹۹

۳۱ام شهریور, ۱۳۹۹|۰ Comments

برای دیدن اجرا اینجا کلیک نمایید.

برترین اجراهای هنرجویان در استودیو آموزشگاه موسیقی کیان – شهریور ۹۹

۳۱ام شهریور, ۱۳۹۹|۰ Comments

برای دیدن اجرا اینجا کلیک نمایید.

برترین اجراهای هنرجویان در شهریور ۹۹

۱۳ام شهریور, ۱۳۹۹|۰ Comments

برای دیدن اجرا اینجا کلیک نمایید.

برترین اجراهای هنرجویان در شهریور ۹۹

۱۳ام شهریور, ۱۳۹۹|۰ Comments

برای دیدن اجرا اینجا کلیک نمایید.

برترین اجراهای هنرجویان در شهریور ۹۹

۱۳ام شهریور, ۱۳۹۹|۰ Comments

برای دیدن اجرا اینجا کلیک نمایید.

برترین اجراهای هنرجویان در مرداد ۹۹

۱۶ام مرداد, ۱۳۹۹|۰ Comments

برای دیدن اجرا اینجا کلیک نمایید.

برترین اجراهای هنرجویان در مرداد ۹۹

۱۶ام مرداد, ۱۳۹۹|۰ Comments

برای دیدن اجرا اینجا کلیک نمایید.

برترین اجراهای هنرجویان در مرداد ۹۹

۱۶ام مرداد, ۱۳۹۹|۰ Comments

برای دیدن اجرا اینجا کلیک نمایید.

برترین اجراهای هنرجویان در تیر ۹۹

۲۴ام تیر, ۱۳۹۹|۰ Comments

برای دیدن اجرا اینجا کلیک نمایید.

برترین اجراهای هنرجویان در تیر ۹۹

۲۴ام تیر, ۱۳۹۹|۰ Comments

برای دیدن اجرا اینجا کلیک نمایید.

برترین اجراهای هنرجویان در تیر ۹۹

۲۴ام تیر, ۱۳۹۹|۰ Comments

برای دیدن اجرا اینجا کلیک نمایید.

برترین اجراهای هنرجویان در خرداد ۹۹

۶ام تیر, ۱۳۹۹|۰ Comments

برای دیدن اجرا اینجا کلیک نمایید.

برترین اجراهای هنرجویان در خرداد ۹۹

۶ام تیر, ۱۳۹۹|۰ Comments

برای دیدن اجرا اینجا کلیک نمایید.

برترین اجراهای هنرجویان در خرداد ۹۹

۶ام تیر, ۱۳۹۹|۰ Comments

برای دیدن اجرا اینجا کلیک نمایید.

برترین اجراهای هنرجویان دراردیبهشت ۹۹

۳۰ام خرداد, ۱۳۹۹|۰ Comments

برای دیدن اجرا اینجا کلیک نمایید.

برترین اجراهای هنرجویان دراردیبهشت ۹۹

۳۰ام خرداد, ۱۳۹۹|۰ Comments

برای دیدن اجرا اینجا کلیک نمایید.

برترین اجراهای هنرجویان دراردیبهشت ۹۹

۳۰ام خرداد, ۱۳۹۹|۰ Comments

برای دیدن اجرا اینجا کلیک نمایید.

برترین اجراهای هنرجویان در فروردین ۹۹

۲۳ام اردیبهشت, ۱۳۹۹|۰ Comments

یرای دیدن اجرا اینجا کلیک نمایید.

برترین اجراهای هنرجویان در فروردین ۹۹

۲۳ام اردیبهشت, ۱۳۹۹|۰ Comments

یرای دیدن اجرا اینجا کلیک نمایید.

برترین اجراهای هنرجویان در فروردین ۹۹

۲۳ام اردیبهشت, ۱۳۹۹|۰ Comments

یرای دیدن اجرا اینجا کلیک نمایید.

برترین های چالش کاخن – بهار ۹۹

۲۹ام فروردین, ۱۳۹۹|۰ Comments

یرای دیدن ویدئو بر روی نام هنرجو کلیک نمایید. محمدمتین ترحمی

برترین های چالش کاخن – بهار ۹۹

۲۹ام فروردین, ۱۳۹۹|۰ Comments

یرای دیدن ویدئو بر روی نام هنرجو کلیک نمایید. پرهام شمس

برترین های چالش کاخن – بهار ۹۹

۲۹ام فروردین, ۱۳۹۹|۰ Comments

یرای دیدن ویدئو بر روی نام هنرجو کلیک نمایید. پاسا عسگری

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – بهمن ماه ۹۸

۹ام اسفند, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – بهمن ماه ۹۸

۹ام اسفند, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – بهمن ماه ۹۸

۹ام اسفند, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – نیمه دوم دی ماه ۹۸

۸ام بهمن, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – نیمه دوم دی ماه ۹۸

۸ام بهمن, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – نیمه دوم دی ماه ۹۸

۸ام بهمن, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته دوم دی ماه ۹۸

۲۱ام دی, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته دوم دی ماه ۹۸

۲۱ام دی, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته دوم دی ماه ۹۸

۲۱ام دی, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته اول دی ماه ۹۸

۱۰ام دی, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید سنتور: محمدمتین ترحمی

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته اول دی ماه ۹۸

۱۰ام دی, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – نیمه اول آذر ماه ۹۸

۱۹ام آذر, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – نیمه دوم آبان ماه ۹۸

۱۰ام آذر, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – نیمه اول آبان ماه ۹۸

۱۴ام آبان, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – نیمه اول آبان ماه ۹۸

۱۴ام آبان, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – نیمه دوم مهرماه ۹۸

۴ام آبان, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید هنگ درام نوازی مهراد محافظی

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – نیمه دوم مهرماه ۹۸

۴ام آبان, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید تنبک نوازی محمدمتین ترحمی

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – نیمه دوم مهرماه ۹۸

۴ام آبان, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید اجرای هم زمان سنتور، تنبک و شیکر هنرجوی با استعداد پارسا عسگری

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – نیمه اول مهرماه ۹۸

۲۴ام مهر, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – نیمه اول مهرماه ۹۸

۲۴ام مهر, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته چهارم شهریور ۹۸

۶ام مهر, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته چهارم شهریور ۹۸

۶ام مهر, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته چهارم شهریور ۹۸

۶ام مهر, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته دوم و سوم شهریور ۹۸

۳۰ام شهریور, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید ساری گلین سنتور : سوگل نصراله پور تمبک: پرهام شمس دف: مریم صباحی

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته دوم و سوم شهریور ۹۸

۳۰ام شهریور, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید گیتار: روژان افضلی

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته دوم و سوم شهریور ۹۸

۳۰ام شهریور, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته اول شهریور ۹۸

۱۵ام شهریور, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته اول شهریور ۹۸

۱۵ام شهریور, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته اول شهریور ۹۸

۱۵ام شهریور, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته چهارم مرداد ۹۸

۸ام شهریور, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید سه گدار سنتور : ماهان مسروری دف : سپیده سید بزاز تمبک : پارسا عسکری

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته چهارم مرداد ۹۸

۸ام شهریور, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید ضربی صبا سنتور : زهره آزاد دف : بهاره آزاد تمبک : مهراد سبزه

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته چهارم مرداد ۹۸

۸ام شهریور, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید دختر شیرازی سنتور : امیر محمد عبادی دف : معصومه بیات تمبک : حسین علیپور

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته دوم و سوم مرداد ۹۸

۱۹ام مرداد, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید سنتور : پرهام شمس تنبک: پارسا عسگری ویلون: وحید عباسی

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته دوم و سوم مرداد ۹۸

۱۹ام مرداد, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید ویلون: خانم فرشته حداد

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته دوم و سوم مرداد ۹۸

۱۹ام مرداد, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید تنبک : محمدمتین ترحمی

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته اول مرداد ۹۸

۱۰ام مرداد, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید گیتار : رومینا مدنی و وحید عباسی

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته اول مرداد ۹۸

۱۰ام مرداد, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید گیتار : علی حسنی و وحید عباسی

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته اول مرداد ۹۸

۱۰ام مرداد, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید محمدرضا نامور محمدامین حسن پور

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته چهارم تیرماه ۹۸

۳۱ام تیر, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید گیتار : وحید عباسی ویولن : صدف صانعی کاخن : مریم صباحی تمبک: پرهام شمس دف: پویا علیزاده

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته چهارم تیرماه ۹۸

۳۱ام تیر, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید قطعه شش ضربی با تکنیک ناخن پارسا عسگری

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته چهارم تیرماه ۹۸

۳۱ام تیر, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید قطعه به پویه سلیمانی کلاس گروهی خردسالان

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته سوم تیرماه ۹۸

۲۱ام تیر, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید قطعه مجنون نبودم سنتور:ماهان خسروی نمبک : پرهام شمس دف : ساناز عبدی

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته سوم تیرماه ۹۸

۲۱ام تیر, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید اجرای قطعه من خرگوشم هنرجوی 4 ساله : بنیامین عبدی

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته دوم تیرماه ۹۸

۱۴ام تیر, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید تنبک : محمد متین ترحمی

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته دوم تیرماه ۹۸

۱۴ام تیر, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید ویولن: آقای شفیعی تنبک : پارسا عسگری

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته دوم تیرماه ۹۸

۱۴ام تیر, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید گیتار: علی

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته اول تیرماه ۹۸

۶ام تیر, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید دونوازی کاخن تینا سید بزاز مهراد محافظی

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته اول تیرماه ۹۸

۶ام تیر, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید گروه کاخن و دف دف : کیان پورمند پویا علیزاده معصومه بیات مریم صباحی دختر گلم ماهان عزیز کاخن : علی آیتی زهرا جباری پارسا عسکری ساناز عسگری [...]

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته اول تیرماه ۹۸

۶ام تیر, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید اجرای سنتور و تمبک و شیکر زهرا جباری

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته دوم و سوم خرداد ۹۸

۲۴ام خرداد, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید دوره همی در آموزشگاه

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته دوم و سوم خرداد ۹۸

۲۴ام خرداد, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید تصنیف بیداد زمان کینا یوسفیان

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته دوم و سوم خرداد ۹۸

۲۴ام خرداد, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید تصنیف دختر شیرازی زهرا جباری

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته اول خرداد ۹۸

۱۴ام خرداد, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید سنتور : ثمین علیجانی نیا

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته اول خرداد ۹۸

۱۴ام خرداد, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید چهار مضراب شور : بهرام ابوالقاسمی

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته اول خرداد ۹۸

۱۴ام خرداد, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید سنتور : آراد بهرامی

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته چهارم اردیبهشت ۹۸

۶ام خرداد, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید تصنیف بهار دلنشین فلوت کلید دار: متین محمودی عزیز

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته چهارم اردیبهشت ۹۸

۶ام خرداد, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید قطعه سوزه سوزه نوازنده هارمونیکا: خانم لبافان گرامی

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته چهارم اردیبهشت ۹۸

۶ام خرداد, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید وحید عباسی هستی تینا پرهام

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته سوم اردیبهشت ۹۸

۳۰ام اردیبهشت, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید کاخن : تینا سید بزاز

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته سوم اردیبهشت ۹۸

۳۰ام اردیبهشت, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید سنتور : زهرا جباری

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته سوم اردیبهشت ۹۸

۳۰ام اردیبهشت, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید قطعه ریحان سنتور : پگاه سادات هاشمی تمبک : محمد متین ترحمی

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته دوم اردیبهشت ۹۸

۲۲ام اردیبهشت, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید قطعه کردی سنتور : ثمین علیجانی نیا تمبک : محمدرضا نامور دف : نگین متقی زاده

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته دوم اردیبهشت ۹۸

۲۲ام اردیبهشت, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید قطعه جان مریم  آرمین زمانی

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته اول اردیبهشت ۹۸

۱۴ام اردیبهشت, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید هنگ درام نوازی : پرهام شمس

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته اول اردیبهشت ۹۸

۱۴ام اردیبهشت, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید دوئت هنگ درام و تمبک پارسا عسگری کیان پورمند

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته اول اردیبهشت ۹۸

۱۴ام اردیبهشت, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید هنگ درام نوازی : مهراد محافظی

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته چهارم فروردین ۹۸

۳ام اردیبهشت, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید قطعه رنگ بیات ترک سنتور : سهیل متقی تمبک : مهراد سبزه دف : بهاره آزاد   #آموزشگاه موسیقی

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته چهارم فروردین ۹۸

۳ام اردیبهشت, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید قطعه کابوکی سنتور : آراد بهرامی تمبک : کیان قاسم نژاد دف : مریم صباحی

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته چهارم فروردین ۹۸

۳ام اردیبهشت, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید تصنیف دختر شیرازی زهرا جباری

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته سوم فروردین ۹۸

۲۶ام فروردین, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید قطعه جان مریم امیرعلی یزدانی

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته سوم فروردین ۹۸

۲۶ام فروردین, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید رنگ آذربایجانی   سنتور : سوگل نصرالله پور نمبک : پارسا عسگری دف: معصومه بیات

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته سوم فروردین ۹۸

۲۶ام فروردین, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید قطعه jingle bells غزل پورمند

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته سوم اسفندماه

۶ام فروردین, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید موسیقی فیلم علی سنتوری (سنگ صبور)   سنتور : عسل پورمند گیتار : وحید عباسی کونگا: کیان پورمند

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته سوم اسفندماه

۶ام فروردین, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید قطعه ی تو این زمونه سنتور : پرهام شمس

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته سوم اسفندماه

۶ام فروردین, ۱۳۹۸|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید موسیقی فیلم علی سنتوری (چه خوبه با هم باشیم)   سنتور : عسل پورمند گیتار : وحید عباسی کونگا: کیان پورمند

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته دوم اسفندماه

۲۴ام اسفند, ۱۳۹۷|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید دوئت پیانو : امیرعلی یزدانی تمبک : کیان پورمند

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته دوم اسفندماه

۲۴ام اسفند, ۱۳۹۷|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید سلوی نوازی : مانی پیشواری

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته دوم اسفندماه

۲۴ام اسفند, ۱۳۹۷|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید نوازنده کونگا و بانگو : پرهام شمس

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته اول اسفندماه

۱۸ام اسفند, ۱۳۹۷|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید ارکستر آموزشگاه موسیقی کیان

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته اول اسفندماه

۱۸ام اسفند, ۱۳۹۷|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید سلو نوازی کسری مالیان

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته اول اسفندماه

۱۸ام اسفند, ۱۳۹۷|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید   اجرای هم زمان سه ساز با یکدیگر سنتور : دست راست تمبک : دست چپ شیکر : پای راست نوازنده : زهرا جباری

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته آخر بهمن ماه

۸ام اسفند, ۱۳۹۷|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید   قطعه ی محلی آراز نوازنده : فهیمه اکبریان  

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته آخر بهمن ماه

۸ام اسفند, ۱۳۹۷|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید   قطعه ی په پو سلیمانی نوازندگان خردسال: سنتور : پگاه هاشمی تمبک: محمد متین ترحمی  

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته آخر بهمن ماه

۸ام اسفند, ۱۳۹۷|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید   قطعه ی بداهه نوازی نوازندگان: کونگا و بانگو : پرهام شمس جیمبی : مهراد محافظی  

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته سوم بهمن ماه

۲ام اسفند, ۱۳۹۷|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید   قطعه ی سرانداز کوک شور ( استاد مشکاتیان) نوازندگان: سنتور : کیانا یوسفیان تمبک : ساناز عسگری  

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته سوم بهمن ماه

۲ام اسفند, ۱۳۹۷|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید   قطعه ی بهاران نوازندگان: معصومه بیات - مریم صباحی - آدینه کزاری - بهاره آزاد - سحر فارسی جانی - صدیقه قدری

برترین اجراهای هنرجویان در هفته گذشته – هفته سوم بهمن ماه

۲ام اسفند, ۱۳۹۷|۰ Comments

برای دانلود اجرای برتر اینجا کلیک نمایید   قطعه ساری گلین ویولن : صدف صانعی کاخن: زهرا جباری گیتار : وحید عباسی شیکر : کیان پورمند

آموزشگاه موسیقی کیان به مدیریت مهندس کیان پورمند

آموزش سازهای سنتی، کلاسیک و پاپ، آواز و اُرف

آموزش تخصصی سازهای کوبه‌‌ای توسط استاد کیان پورمند

برگزاری کنسرت هنرجویان

شبکه های اجتماعی آموزشگاه:

http://t.me/kianmelody  

https://instagram.com/kian.melody

شبکه های اجتماعی فروشگاه:

http://t.me/kianmelody_store

https://instagram.com/kian.melody.store

اطلاعات تماس :

تهران، نارمک، خیابان سمنگان، بالاتر از مسجد جامع، نبش خیابان رحیمی، پلاک 289، طبقه دوم

Phone: 021-77925585

Mobile: 09122932312

Fax: 021-77922112

Web: https://kianmelody.ir